KBS De Lambertus

Directeur: Corien van Casteren 

Corien
   

Website: www.lambertusschool.nl

 

Logo Lambertus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lambertusschool probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een doorgaand ontwikkelings-proces bij de leerlingen te bewerkstelligen op alle aspecten van de ontwikkeling. We willen daarbij rekening houden met de eigen geaardheid van de leerlingen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. De school dient een basis te leggen voor wat in de huidige samenleving voor elk individu van belang is om zich te kunnen handhaven.

   
Gebouwlambertus2011  
   


Het is belangrijk dat ieder kind het eigen 'nee' en het eigen 'ja' leert hanteren op grond van persoonlijke argumenten en daarin onafhankelijk wordt.

De Lambertusschool streeft ernaar alle leerlingen zo te begeleiden dat ze in een veilige vertrouwde omgeving maximale ontplooiings-kansen krijgen.

Dit betekent dat het onderwijs zo georganiseerd moet zijn dat alle leerlingen op elk gebied volledig aan hun trekken komen. Door het voeren van een goede organisatie met daarin een juist klassen-management waarin leerlingen zelfstandig bezig zijn is er veel aandacht mogelijk voor de individuele leerling.

Wij houden zo veel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen. We proberen er voor te zorgen dat de leerstof past bij het niveau van het kind en differentiëren naar instructie (niet alle leerlingen krijgen dezelfde uitleg), inhoud (niet alle leerlingen krijgen dezelfde leerstof) en tempo (niet alle leerlingen hoeven alles af te maken).

 

Om leerlingen optimaal te begeleiden en goed zicht te houden op de vorderingen van iedere leerling is het belangrijk dat de school een goed registratie- en observatiesysteem hanteert.

Een fijne open sfeer is het allerbelangrijkst.

 

Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door het gedrag van leraar, kind en ouders, waarbij sprake moet zijn van een wisselwerking en een onderling vertrouwen in elkaar. Het is belangrijk dat ouders en school er van doordrongen zijn een gezamenlijk belang te dienen. Vertrouwen in elkaar is daarbij voorwaarde.

 

Mensen dienen met respect met elkaar om te gaan. Iedereen moet uitgaan van het goede in de mens. Openheid en eerlijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen. Kinderen moeten gelukkig kunnen zijn, vertrouwen hebben in zichzelf en de medemens.

 

Binnen alle geledingen moeten mensen zich prettig voelen.

 

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.