Artikelen 2013, 2014 en 2015

 

 

Leerrecht Dec 2015 2430538 Pagina 2Leerrecht Dec 2015 2430538 Pagina 3Leerrecht Dec 2015 2430538 Pagina 4Leerrecht Dec 2015 2430538 Pagina 5Leerrecht Dec 2015 2430538 Pagina 6

De Partnerschapschool bewijst zichzelf  

2015 11 25 Scherper Pagina 12015 11 25 Scherper Pagina 2

Verslag Congres Ouderbetrokkenheid 21 sept 2015  

Header Verslag Congres 21 Sept 2015

 

 

20151008 Verus Les Van Je Eigen Vader Of Moeder

Header Van Eettafel Naar De Schoolbank

 

30 September 2015 gepubliceerd in Dagblad Trouw

 

30 Sept 2015 Afb Van Eettafel Naar Schoolbank

Pijl Naar Boven Scala

 

   

20141006 Artikel Partnerschapschool Aob Vakblad 120141006 Artikel Partnerschapschool Aob Vakblad 220141006 Artikel Partnerschapschool Aob Vakblad 3

Samen met je papa of mama door de rekenstof, AOB vakblad 6 okt 2014

 

 

Pijl Naar Boven Scala


 

Je Moeder In De Rol Van Juf Bossche Omroep 20 04 2014 Met Button

Pijl Naar Boven Scala

 

Siebe Gaat Eindelijk Als Een Spreer Nrc Next 25 Feb 2014 Compleet (1)
Pijl Naar Boven Scala
Lessen Van Je Moeder Nrc Handelsblad 24 Febr 2014 Pag 1 707
Lessen Van Je Moeder Nrc Handelsblad 24 Febr 2014 Pag 2 707
Pijl Naar Boven Scala
Taal En Rekenles Van Je Moeder Feb 2014 Kader Primair 707
Pijl Naar Boven Scala

Art Bd 15 Jan 2014 Met Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijl Naar Boven Scala 


Partnerschapschool levert meer rendement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijl Naar Boven Scala 

 

Position Paper


Partnerschapschool

 

De Partnerschapschool is een voorziening welke aan bestaande basisscholen kan worden toegevoegd met als doel om ontwikkelingsmogelijkheden en welbevinden van kinderen positief te beïnvloeden, de werkdruk te verlagen en de betrokkenheid van ouders te vergroten.

 

Wie of wat beperkt?

Vrijheid van inrichting van onderwijs. De inspectie handhaaft de wet, waaraan ons plan volgens hen niet voldoet. Onafhankelijke juristen zijn het niet altijd eens met de wijze waarop de inspectie de wet interpreteert. Zo ook nu. Wij hebben ervoor gekozen dit niet te laten escaleren. Wel hopen we dat ons oorspronkelijk plan mogelijk gemaakt wordt op termijn. Daarvoor is het nodig de wet aan te passen, of deze anders te interpreteren. Voor nu hebben we ons plan aangepast en blijven we keurig binnen de grenzen van de wet.

 

Hoe kunnen we deze meerwaarde bieden?

Door de omstandigheden te verrijken. De meeste organisaties zijn blijvend in beweging om leerling- prestaties te vergroten. Zij leiden het onderwijzend en/of het ondersteunend personeel steeds beter op, en zoeken daar naar een hoger rendement. Dit met als gevolg dat werkdruk vergroot en werkplezier verkleind wordt. Wij vragen aan ouders om hun eigen kind te ondersteunen bij het aanleren van instrumentele vaardigheden (In het origineel plan thuis, in de aangepaste variant op school). Niet na school, zoals vaak gebeurd, maar tijdens. Deze nieuwe nauwe samenwerking met ouders past in de ontwikkeling van ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs. Daarbij blijkt uit recent onderzoek dat ouders liever een bijdrage leveren welke van direct ontwikkelingsbelang zijn voor hun eigen kind, dan voor de algehele school. Deze additionele voorziening is passend voor elk onderwijstype en heeft geen nadelig effect op de wijze waarin het onderwijs verder is ingericht.

 

Is dit aannemelijk?

NRC-next heeft in oktober een reviewstudie gedaan naar de effecten van individuele begeleiding in het basisonderwijs. Hieruit blijkt uit dat dit een hoger rendement oplevert . Wij willen ouders de gelegenheid bieden om ondersteuning te verzorgen. Dat kan bij één of meerdere vakken.

Ook blijkt dat ouderbetrokkenheid bijdraagt aan zowel de leerprestaties van leerlingen als aan hun motivatie, hun welbevinden en hun zelfbeeld. Voor alle leeftijdsgroepen blijkt dat de betrokkenheid van ouders bij het leren thuis de grootste effecten sorteert.

Doordat ouders een deel van het primair onderwijsproces invullen, is een leerkracht in staat om

ontwikkelingsperspectieven van deelnemende leerlingen beter in kaart te brengen. Dit zorgt ervoor dat de leerling een gepersonaliseerd onderwijsprogramma aangeboden krijgt. Dit sluit naadloos bij zijn ontwikkelingsbehoefte en potentieel. De praktische uitvoering hiervan is bij een op een begeleiding mogelijk, in een reguliere situatie niet.

Doordat het aangeboden programma precies op maat is per deelnemende leerling, komt dit zijn

welbevinden ten goede,zijn competentiebeleving stijgt, frustratie neemt af. Dit is een logisch gevolg van het niet meer hoeven te voldoen aan irreële doelstellingen voor de ene leerling, en het aanbieden van leerstof welke te weinig uitdaging biedt voor de andere leerling.

 

 

Is er wel voldoende aandacht voor alle vakken?

Dat is er zeker. Het onderwijs vindt plaats op zowel individuele basis alsook in een groep. Beide zijn aantoonbaar effectief. Naast het aanleren van instrumentele vakken is er voldoende tijd voor het leren in de groep. Hier vind het toepassen plaats van instrumentele vaardigheden in thematische opdrachten en bijvoorbeeld presentaties. Daarnaast is op die momenten aandacht voor het opdoen en toepassen van sociaal emotionele vaardigheden, maar ook van creatieve en motorische aard.

Het is de verwachting dat het leren via de Partnerschapschool ook effectief is wat betreft tijd. Deze tijd kan geïnvesteerd worden in vormingsgebieden welke steeds meer naar de achtergrond zijn geraakt in de afgelopen decennia en wel van belang worden geacht. Ook kan er extra aandacht komen voor aspecten waar nu vaak niet aan toegekomen wordt, zoals bijvoorbeeld omgang met moderne media en het opdoen van studievaardigheden.

 

 

Wat is nodig van de wetgever?

We worden beperkt van de wetgeving omtrent ‘Geregeld schoolbezoek’. Dit wetsartikel (artikel 4) uit de leerplichtwet moet volgens de inspectie van het onderwijs letterlijk en fysiek opgevat worden. Hierbij wordt geen jurisprudentie of andere duiding gevoegd. De Wet op het primair onderwijs

(WPO) geeft ook geen omschrijving van geregeld schoolbezoek. Wel staat er in de WPO dat leerlingen 7520 uur onderwijs ontvangen. Staatssecretaris Sander Dekker van het onderwijs omschrijft ‘onderwijstijd’ als volgt; onderwijsactiviteiten die onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd, die deel uitmaken van het door de school geplande en voor de leerlingen verplichte onderwijsprogramma die door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen.

Wat er nodig is om ons initiatief uit te voeren zoals in ons oorspronkelijke plan is het nodig dat de inspectie van het onderwijs bestaande wet en regelgeving dermate gaat interpreteren dat wij hieraan voldoen.

Een andere mogelijkheid is dat de leerplichtwet aangepast wordt, of een toevoeging volgt welke betrekking heeft op het completer beschrijven van geregeld schoolbezoek. Tot die tijd zouden we graag gebruik maken van een experimentenwet na een ad hoc verzoek.

 

J.P. Spekle

Coördinator Partnerschapschool joris.spekle@scalascholen.nl

 

Pijl Naar Boven Scala

 

Wat is de Partnerschapschool?
Het is een additionele voorziening voor een basisschool. Een toevoeging die bij elk onderwijstype past en verder geen effect heeft op de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht.

 

Wat is het doel van de Partnerschapschool?
Door de inzet van ouders het onderwijsrendement verhogen en de werkdruk verlagen.

 

Hoe worden de ouders ingezet?
De inzet van ouders richt zich op de instrumentele vakken. Onderzoek heeft aangetoond dat 1 op 1 begeleiding een hoger rendement oplevert bij het aanleren van de vaardigheden voor vakken als taal, rekenen, begrijpend lezen, spelling, studievaardigheden, etc. Door ouders de gelegenheid te bieden om structureel of tijdelijk ondersteuning te bieden bij één of meerdere vakken onder schooltijd verhoog je het rendement. Dat vraagt om een intensieve samenwerking en afstemming met ouders. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk en geeft sturing aan de ouder. De ouder werkt in opdracht van de leerkracht en voert uit wat van hem/haar gevraagd wordt.

 

Is elke ouder geschikt?
Nee. Deelname vraagt om beschikbaarheid van de ouder. Vervolgens moet de ouder voldoen aan een profiel dat speciaal daarvoor is opgesteld. De school gaat een overeenkomst aan met de ouder. De leerkracht bepaalt of de inzet van de ouder bijdraagt aan een hoger rendement. Indien dat niet het geval is stopt de mogelijkheid om te ondersteunen.

 

Is elk kind geschikt?
Volgens ons wel. Op de manier waarop we het huidige onderwijs inrichten zijn we in staat om drie niveaus met eventueel 1 of 2 individuele ontwikkelprofielen te behappen. Er zitten echter meer dan 24 kinderen in een groep met ieder een eigen niveau. Dat resulteert in kinderen die overvraagd worden en kinderen die niet voldoende uitgedaagd worden. Ondersteuning door ouders, al dan niet op verzoek van school vindt nu ook al plaats echter na schooltijd.

 

En alle andere vakken dan?
Alle andere vakken zijn zeer belangrijk. De groep vervult daarbij een cruciale rol. Leren met en van elkaar is een uitgangspunt wat niet wordt losgelaten. Kinderen die deelnemen aan de Partnerschapschool zijn een groot deel van de week gewoon in de groep om met en van elkaar te leren.

 

Leidt het tot een verhoging van de werkdruk?
Als de Partnerschapschool goed wordt geïmplementeerd leidt het tot een vermindering van de werkdruk. De leerkracht voert regie over het aanbod van de leerstof en zet vervolgens ouder en kind aan het werk. Doordat de ouder met het kind gaat werken blijven er minder kinderen in de klas over. Daardoor kan de leerkracht meer aandacht besteden aan de groep die over blijft. De inzet van de ouders is erop gericht om de leerkracht te ontlasten. De regie blijft echter in handen van de leerkracht. In de meeste uitgebreide variant van de Partnerschapschool is het zelfs mogelijk om de gehele verantwoordelijkheid over het rendement van instrumentele vakken onder te brengen bij een speciaal daarvoor aangestelde leerkracht. Er is een minimaal aantal deelnemende leerlingen nodig om een leerkracht vrij te kunnen stellen voor deze taak.

 

Maar de leerkracht heeft een speciale opleiding gevolgd. Dat kan een ouder toch niet zomaar overnemen?
De ouder ondersteunt. De leerkracht voert regie. Dat kan alleen maar omdat de leerkracht voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan over onderwijs en ontwikkeling. Het accent komt veel meer te liggen op planning, sturing en het meten van rendement dan op uitvoer. De ouder is dienstbaar aan de opdracht van de leerkracht. Aangezien het om het eigen kind van de ouder gaat biedt dat een prachtige basis om partnerschap aan te gaan ten gunste van het kind. De didactische driehoek krijgt een waardevolle invulling.

 

Leidt het niet tot ongelijkheid? Hoog opgeleide ouders zijn beter in staat om te ondersteunen.
Er verandert niets aan de bestaande ongelijkheid. Hoog opgeleide ouders ondersteunen nu ook na school. Welgestelde ouders huren zelfs ondersteuning na school in. Omdat het nu tijdens school plaats vindt profiteert de groep omdat deze kleiner in omvang wordt waardoor de kinderen die geen gebruik maken van deze voorziening meer aandacht krijgen. Het opleidingsniveau van ouders is overigens geen criterium in het ouderprofiel.

 

Moet de ouder zelf de ondersteuning uitvoeren?
Nee. Ouders kunnen onderling afspraken maken en kinderen van elkaar begeleiden. Ook opa, oma, tante, oom, etc. kan ingezet worden zolang ze maar voldoen aan het profiel en conform overeenkomst werken.

Pijl Naar Boven Scala 

 

 

 

 

 

BD 5 Nov 2013 707 Met Button2Pijl Naar Boven Scala

 

 

Cnv Schooljournaal Okt 2013 Pagina 1707Pijl Naar Boven Scala

 

 

 

De Weekkrant Maasroute 24 Oktober 2013 700 Met Knop

 

 Pijl Naar Boven Scala

 

 


AD 8 Okt 2013 2

 

Pijl Naar Boven Scala

Nrc Artikel 8 Okt 2013 2

Pijl Naar Boven Scala 

Partnerschapschool in beeld bij HTR:

 

 

 Pijl Naar Boven Scala

 


NRC Habdelsblad 4 Okt 2013 2

 

 Pijl Naar Boven Scala

 

 

Partnerschool Link Voor Pp

 

Klik op de afbeelding om de powerpoint presentatie
te bekijken van de informatiebijeenkomst.


Pijl Naar Boven Scala

Artikel Partnerschool 5 Juni 1 350 

 

 

 

 

 

Partnerschool Pag 2 707

 

Artikel Brabants Dagblad 5 juni 2013

Pijl Naar Boven Scala

 Pijl Naar Boven Scala

 

   

20141006 Artikel Partnerschapschool Aob Vakblad 120141006 Artikel Partnerschapschool Aob Vakblad 220141006 Artikel Partnerschapschool Aob Vakblad 3

Samen met je papa of mama door de rekenstof, AOB vakblad 6 okt 2014

 

 

Pijl Naar Boven Scala


 

Je Moeder In De Rol Van Juf Bossche Omroep 20 04 2014 Met Button

Pijl Naar Boven Scala

 

Siebe Gaat Eindelijk Als Een Spreer Nrc Next 25 Feb 2014 Compleet (1)
Pijl Naar Boven Scala
Lessen Van Je Moeder Nrc Handelsblad 24 Febr 2014 Pag 1 707
Lessen Van Je Moeder Nrc Handelsblad 24 Febr 2014 Pag 2 707
Pijl Naar Boven Scala
Taal En Rekenles Van Je Moeder Feb 2014 Kader Primair 707
Pijl Naar Boven Scala

Art Bd 15 Jan 2014 Met Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijl Naar Boven Scala 


Partnerschapschool levert meer rendement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijl Naar Boven Scala 

 

 

 

 

 

BD 5 Nov 2013 707 Met Button2Pijl Naar Boven Scala

 

 

Cnv Schooljournaal Okt 2013 Pagina 1707Pijl Naar Boven Scala

 

 

 

De Weekkrant Maasroute 24 Oktober 2013 700 Met Knop

 

 Pijl Naar Boven Scala

 

 


AD 8 Okt 2013 2

 

Pijl Naar Boven Scala

Nrc Artikel 8 Okt 2013 2

Pijl Naar Boven Scala 

Partnerschapschool in beeld bij HTR:

 

 

 Pijl Naar Boven Scala

 


NRC Habdelsblad 4 Okt 2013 2

 

 Pijl Naar Boven Scala

 

 

Partnerschool Link Voor Pp

 

Klik op de afbeelding om de powerpoint presentatie
te bekijken van de informatiebijeenkomst.


Pijl Naar Boven Scala

Artikel Partnerschool 5 Juni 1 350 

 

 

 

 

 

Partnerschool Pag 2 707

 

Artikel Brabants Dagblad 5 juni 2013

Pijl Naar Boven Scala

 Pijl Naar Boven Scala

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.