KBS De Vijfhoeven

Directeur: Patricia de Folter

Patricia De Folter          Header -logo -devijfhoeven
     

Website: www.vijfhoeven.nl

 

Gebouwvijfhoeven2011  
   

Missie

Oog hebben voor het individuele kind en zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk helpen ontwikkelen waarbij het zelfstandigheid-principe (van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren) als uitgangspunt dient.

 

Uitgangspunten

Het vormingsideaal voor het opgroeiende kind is te vinden in de huidige multiculturele samenleving met alle conflicterende opvattingen daarbinnen. De taak van de school is het opgroeiende kind in contact te brengen met zoveel mogelijk opvattingen uit deze samenleving (zonder dat er nadrukkelijk geselecteerd wordt) en wel op een dusdanige wijze dat het zich "geestelijk kan wapenen" tegen de daaruit voortvloeiende invloeden (waarheid, redzaamheid, veiligheid). Bevorderd dient te worden dat ieder kind het eigen "nee" en het eigen "ja" gaat leren hanteren op grond van persoonlijke argumenten en daarin onafhankelijk wordt.

 

De school dient een basis te leggen voor wat in de huidige samenleving voor elk individu van belang is om zich te kunnen handhaven. Daarbij dient de school de kinderen zo te begeleiden dat zij, gegeven hun individuele mogelijkheden, maximale ontplooiingskansen krijgen, waarbij de afhankelijkheidsrelatie tussen hen en de onderwijsgevenden zo minimaal mogelijk wordt, zodat zij voldoende zelfstandigheid en redzaamheid kunnen opbouwen.

 

Middels coöperatief leren (samenwerkend leren) en zelfstandig werken proberen we de kinderen op te voeden tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen.

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.