VVE

Pag 1 Afb 1 Poppetjes Klein

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

 

 

 

 

Voor- en  vroegschoolse educatie 

Even voorstellen…….Wij zijn Angelique en Antoinette. Samen vormen wij team VVE.
Beiden zijn we leerkrachten en ervaren op het gebied van NT2.
Wij coördineren de activiteiten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie voor Stichting Scala. Dit houdt in dat we ouders van Scalascholen begeleiden met trajecten om hun kind thuis te ondersteunen. We richten ons op de leeftijd van 3 t/m 7 jaar.
Ook zijn we door middel van samenwerkingsactiviteiten bezig met een doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool (basisschool).
Tevens zijn we betrokken bij diverse initiatieven om het onderwijs aan anderstaligen te verrijken door het aanbieden van een taalrijke leeromgeving. Een voorbeeld hiervan is de Schakelklas en het traject Voorportaal.

 

Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Hiermee kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie

Peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang bieden voorschoolse educatie aan. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 en 3 jaar.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. Zij bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.

 

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

 

Lesprogramma’s VVE

Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op achterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De meest gebruikte programma's zijn Piramide, Kleuterplein en Schatkist. Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) staat een overzicht van de gangbare VVE-programma’s.

 

 

 

Pag 1 Afb 2 Vergader

 


terug naar boven

 

GEZINSGERICHTE PROGRAMMA’S VVE 

In een sterke basis doen álle kinderen mee. Om kinderen met een (taal)achterstand de beste kansen te geven in hun schoolloopbaan, is het zinvol om hen zo jong mogelijk gericht te steunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Hiervoor is voor- en vroegschoolse educatie (vve) in het leven geroepen.
Het afgelopen decennium zijn er verschillende gezinsprogramma's ontwikkeld die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten. Inmiddels hebben deze programma's van het Nederlands Jeugdinstituut een belangrijke plaats verworven in het lokale onderwijsachterstandenbeleid.

 

VVE Thuis cursus

Het programma 'VVE Thuis' is voor ouders met kinderen vanaf drie jaar die naar een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool gaan. Door VVE Thuis gaan ouders thuis met hun peuter/kleuter activiteiten doen die aansluiten bij programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
VVE Thuis-kleuters wordt uitgevoerd voor een aantal basisscholen in kleine en grotere groepen in de gemeente Heusden.

 

Pag 2 En 3 Afb Vve Thuis

Pag 2 En 4 Afb Li Opstap150

 

 

 

Wat is VVE THUIS?

VVE Thuis: de kleuterversie

VVE Thuis is een gezinsgericht programma over onderwijs en opvoeding. Door VVE Thuis gaan ouders thuis met hun kind activiteiten doen.
Deze activiteiten sluiten aan bij VVE-programma’s zoals bijvoorbeeld: Piramide Schatkist en Kleuterplein. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op school als thuis aan de orde.

 

VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen (tussen 3 en 6 jaar) vergroten door:

 • het bevorderen van hun taal- en denkontwikkeling, met accent op het vergroten van de woordenschat;
 • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

VVE Thuis bestaat uit themaboekjes voor ouders met elk acht activiteiten zoals praatplaten, puzzels, voorlezen, liedjes, knutselen en bewegen. De basisschool kiest zelf hoeveel en welke themaboekjes aan de ouders worden aangereikt.
Dit hangt af van het aantal thema’s dat op school wordt gedaan met de kinderen. Bij ieder thema krijgen de ouders een themaboekje. Bij de start van VVE Thuis ontvangen alle ouders een mooie opbergbox met knutselmaterialen en een spelbord.

 

Pag 3 Li 1E Pag Onder Pag 3 Re Onder

 

Oudercursus:

Bij een aantal thema’s organiseert de school of team VVE een ouderbijeenkomst in een kleine setting. Hierin wordt het themaboekje aan de ouders overgedragen. Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en voorlezen.

 

Een oudercursus bestaat uit twee delen:

 1. Informatie over het thema (de activiteiten) op school
  In de ouderbijeenkomst wordt verteld hoe op scholen aan thema’s gewerkt wordt. Dit wordt zo concreet mogelijk gedaan, door voorbeelden te geven en materialen te laten zien.
 2. Overdracht van het themaboekje

  Per bijeenkomst wordt één themaboekje overgedragen. Eerst wordt teruggekeken met de ouders hoe ze het spelen thuis de afgelopen periode hebben ervaren. Daarna wordt het themaboekje toegelicht, uitgelegd en voorgedaan. Al doende komt de ontwikkeling en opvoering van kinderen aan orde en leren ouders hun kind meer ondersteunen en stimuleren

  (de ouder-kind interactie).

  Bij deelname zijn ouders verplicht om de ouderbijeenkomsten bij te wonen en ondertekenen zij een deelnemersovereenkomst. De cursus VVE Thuis wordt afgesloten met een diploma bij voldoende aanwezigheid.

 


 

 

U kunt via deze link een informatief filmpje vinden over VVE Thuis:

VVE Thuis: Samen aan de slag voor de ontwikkeling voor het kind

 

http://www.welzijneindhoven.nl/Paginas/VVE-Thuis.aspx
Pag 3 Re Onder 2

Pag 4 Foto 2

 

De inhoud van de opbergbox van VVE Thuis voor de ouders

 

 

  Vve Werkstuk Joel

      Vve Diploma Uitreiking Bieb Vlijmen

Werkstuk Joel

Diploma uitreiking VVE Thuis bibliotheek Vlijmen

 

 

terug naar boven

 

Pag 2 En 4 Afb Li Opstap150

 

Opstap voor kleuters

Opstap is een leer- en spelprogramma voor allochtone moeders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Met het programma kunnen zij hun kind thuis voorbereiden op groep 3. Voor het programma krijgen zij materialen en begeleiding. 

 

De algemene doelstelling van Opstap is vergroting van de onderwijskansen van 4- tot 6-jarige kinderen.
Om dit te bereiken kent het programma de volgende programmadoelstellingen:

 • Stimulering van de cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling van het kind
 • Bevordering van een actieve leerhouding bij het kind
 • Bevordering van de interactie tussen moeder en kind

 

De cognitieve en de talige ontwikkeling zijn uitgewerkt in oriëntaties, te weten: objecten, tijd, ruimte, taal en lezen. Er wordt gesproken over oriëntaties omdat het doel niet is kinderen feitenkennis bij te brengen, maar hen rijke ervaringen te laten opdoen en een betrokken houding te stimuleren.

 

Vve Opstap Voor Kleuters Afb 1

 

Ouders krijgen maandelijks individuele instructie waarbij zij het programma telkens 4 weken zelfstandig uitvoeren met hun kind.
Bij aanvang ontvangen ouders een Opstapmap, cd en een materialendoos die nodig is voor de uitvoering van de opdrachten.
Ook ontvangen de ouders regelmatig een prentenboek.

Bereslim

Bereslim  

Bereslim is een digitaal woordenschatprogramma. Het bestaat uit drie onderdelen:

 

1. Digitale prentenboeken
2. Educatieve smartgames
3. Letters in beweging

 

In dit digitale programma kunnen ouders met hun jonge kinderen thuis via de computer luisteren naar digitale prentenboeken en bezig zijn met educatieve smartgames.
De digitale boeken en games stimuleren de taalontwikkeling van kinderen.

 

Het geeft een verdubbeling van het aantal nieuw geleerde woorden per dag en sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Ouders kunnen een individueel traject volgen. De ouder krijgt een eenmalige instructie op ons kantoor in Drunen en vervolgens een inlogcode om thuis met hun kind aan de slag te gaan. Uiteraard moeten ze in bezit zijn van een emailadres.

Team VVE begeleidt de ouder via de mail.
Al meer dan 60 ouders hebben dit traject afgerond !

 

Vve Bereslim 1 Vve Bereslim 2

 

 

Terug naar boven

 

 

Vve Bas Gaat Digitaal

Bas gaat digi-taal  

In januari 2016 starten we met een pilot van het digitale programma ‘Bas gaat digi-taal’.
We bieden dit programma aan voor kinderen in groep 2 en 3.
Dit interactieve programma richt zich op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid.
Het programma telt vier dozen met elk een andere kleur.
In de dozen kunnen de kinderen de verschillende spellen vinden en oefenen hiermee
de auditieve en visuele vaardigheden met de nadruk op analyse, synthese en discriminatie. (hakken en plakken)
Het aanbod is boeiend en concreet en gaat uit van spelsituaties met allerlei doe- en luisteropdrachten.
De ouder krijgt een eenmalige instructie op ons kantoor of in de bibliotheek en kan daarna thuis met hun kind aan de slag gedurende 8 weken.

 

Vve Bas Gaat Digitaal 2 Vve Bas Gaat Digitaal 3

Samenwerkingsactiviteiten 

In de afgelopen jaren zijn er activiteitenplannen ontwikkeld om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen de basisclusters te verbeteren.
De activiteitenplannen zijn voorafgegaan door een 0-meting VVE.
In dialoog met de basisclusters zijn verbeterpunten vastgesteld en geprioriteerd. Verbeterpunten zijn per cluster verschillend met accent op bijvoorbeeld een doorlopende taallijn, overdracht, kwaliteitszorg en ouderparticipatie.

 

De afspraak is:

Aangaan van een duurzame samenwerking met als doel het realiseren van een sluitende aanpak voor 0- tot 6-jarigen door uitvoering van het plan van aanpak

‘Naar een doorgaande lijn in VVE Heusden’.

In dit plan van aanpak zijn belangrijke speerpunten vastgesteld.

 

Het beoogde resultaat van VVE in algemene zin is dat kinderen ‘gewoon’ mee kunnen in groep 3. In de OKE-wet staat dat hierover tussen de gemeente en de schoolbesturen afspraken moeten worden gemaakt. De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het VVE beleid middels bestandsopname en bezoek aan VVE locaties in vroeg- en voorschool.

Inmiddels hebben de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven de scholing omtrent de VVE methode Piramide afgerond.

 

Team VVE heeft opdracht gekregen van Scala om de samenwerking tussen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen (groep 1 en 2) te bevorderen. Dit betekent in de praktijk dat wij samenwerkingsactiviteiten organiseren waarbij pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten van voor- en vroegschool elkaar leren kennen, nader gaan samenwerken en er een doorgaande lijn ontstaat. Voor peuters betekent dit een geleidelijke overgang en geen stagnering in de ontwikkeling.

 

De mate van samenwerking van de instellingen is heel divers en ons plan van aanpak sluit hierop aan.


Foto’s VVE samenwerkingsactiviteiten  

 

Vve Swa 1 

 

Poppendokter op de Duinsprong

 

VVE SWA 2 (1)

 

 Voorstelling feest

 

 Vve Swa 3

 

Kinderboekenweek 2015 "Professor weet-ik-veel"

 

VVE SWA 4

 

Cursusaanbod voor ouders van Stichting Scala 

Pag 2 En 3 Afb Vve Thuis         Bereslim       Pag 2 En 4 Afb Li Opstap150

 

 

 

 

 

 

Heeft u een kind in de groep met een achterstand in de taalontwikkeling?
Dan hebben wij, team Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), een mooi aanbod voor u!
Wij geven cursussen voor ouders van jonge kinderen (3 t/m 6 jaar) met een achterstand in de taalontwikkeling.
Vaak is verbetering te bewerkstelligen door ouders te instrueren effectief met hun kind bezig te zijn.
Wij bieden onderstaande trajecten aan:

 

Cursus VVE Thuis
Het programma VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen vergroten door:
- het bevorderen van hun taalontwikkeling, denkontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling;
- het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat
Ouders gaan thuis met hun kind activiteiten doen die aansluiten bij de thema’s op school. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden ook thuis aan de orde en ouders leren hun kind te ondersteunen en te stimuleren. Ouders ontvangen themaboekjes, een spelbord, prentenboeken en een materialendoos. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de themaboekjes besproken en de activiteiten toegelicht.
Van de ouders wordt verwacht dat ze enige kennis van de Nederlandse taal hebben.

 

Bereslim
Bereslim is een digitaal woordenschatprogramma met digitale prentenboeken en educatieve games die aansluiten op het lesmateriaal in de voor- en vroegschoolse leeftijd. Bereslim stimuleert in hoge mate de woordenschat en het taalbegrip van het kind. Het geeft een verdubbeling van het aantal nieuw geleerde woorden per dag en sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Ouders kunnen een individueel traject volgen. De ouder krijgt een eenmalige instructie op ons kantoor op de Duinsprong en vervolgens een inlogcode om thuis met hun kind aan de slag te gaan, uiteraard moeten ze in bezit zijn van een mailadres.
Team VVE begeleidt de ouder via de mail.

 

Opstap
Opstap is een ouderprogramma voor laagopgeleide allochtone ouders met kant en klare lespakketjes. Ouders krijgen 1 keer per maand persoonlijke uitleg over de themaboekjes op ons kantoor. Het programma heeft een gestructureerd aanbod van ontwikkelingsstimulerende activiteiten die ouders thuis met hun kleuter uitvoeren. Ouder-kind interactie staat hierbij voorop. Ouders ontvangen hierbij alle benodigde materialen zoals prentenboeken en een materialendoos.

 

Pilot Bas gaat digi-taal
Dit digitale programma richt zich voornamelijk op de stimulering van de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterheid/voorbereidend lezen. Het programma is geschikt voor kinderen in groep 2 en groep 3 en bevat auditieve en visuele doe- en luisteropdrachten. In januari 2016 is de eerste pilotgroep van start gegaan. Ouders krijgen eenmalige instructie en een abonnement van 8 weken, aangeboden door Scala.

Vve Bas Gaat Digitaal

Aanmelding
De individuele trajecten van Bereslim, Bas gaat digi-taal en Opstap starten op diverse momenten in schooljaar 2015-2016. De cursus VVE Thuis in Oudheusden en Vlijmen worden gecontinueerd.
De nieuwe cursus VVE Thuis wordt vanaf januari 2016 in de bibliotheek in Drunen uitgevoerd.
Alle trajecten worden begeleid door team VVE. Alle deelnemende ouders zijn verplicht om een overeenkomst te ondertekenen. U kunt, na toestemming van de ouders, aanmelden via vve@scalascholen.nl
Vermeld hierbij:- de naam van de ouder (en kind) en alle adresgegevens
- mailadres
- leeftijd kind en de groep
- uw hulpvraag
Wij nemen vervolgens contact op met de ouder en houden u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet, team VVE (Angelique en Antoinette) Stichting Scala

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden, © 2010-2014, Alle rechten voorbehouden.